چگونه آمدنش

  • ۲۸ بهمن ۱۳۹۳image description
خداوندا رحمانیتت را با «چگونه آمدنش» بر ما جاری کن «چگونه رفتن» را سالهاست به ما آموخته اند… ۲۸ بهمن ماه ۹۳...

پدر سالار

  • ۲۸ بهمن ۱۳۹۳image description
پدر سلامت باد … جمع ما فرزند سالار نیست ٢٨ بهمن ماه ٩٣...

بیداد

  • ۲۰ بهمن ۱۳۹۳image description
تاسی که تو می ریزی عددی که تو به بازی می خوانی یک … دو …. سه… پنج… سرنوشت لحظه به لحظه و روز به روز عاشقانی است که به نرد سیاه تو می خندند با عددهایت کمتر بازی کن رمال! خونی در رگهایمان نمانده تیغت را که بزنی عشق می ریزد ٢٠ بهمن ٩٣...

سپاس

  • ۲۰ بهمن ۱۳۹۳image description
در این تاریکی چندساله اگر گلها بیدار نبودند خورشیدی نمی بود تا صبحی روشن بسازد خورشید گفت از تمام اجزای بیدار نیمه شب سپاس خورشید درود فرستاد به گلهای میخک نیمه شب گلهای داوودی نیمه شب به سیرسیرکها به جغدها خورشید سلام کرد به برگ برگ درختان نیمه شب کار خورشید تذکر نیست خورشید قهر...

خورشید زنده است

  • ۱۹ بهمن ۱۳۹۳image description
حتی اگر فقط تو ببینی و هیچکس جز تو نبیند پس باز نور جاری است پس خورشید زنده است ٢٠ بهمن ٩٣...

باران

  • ۱۴ بهمن ۱۳۹۳image description
تا خورشید به دریا نتابد باران نخواهد بارید ١۵ بهمن ماه ٩٣...

دنیای وارونه

  • ۱۲ بهمن ۱۳۹۳image description
یوسف را به أسمان انداختند چاه فقط روایتگر وارونه خورشید بود ١٢ بهمن ٩٣...

کثرت

  • ۶ بهمن ۱۳۹۳image description
هیچکس دعای باران نکرد تشنگان باران به جان هم افتادند و ابر نگاه کرد و گریست باران ریخت هیچکس دعای باران نکرد اما همه مدعی باران شدند… ۶ بهمن ماه ۹۳...

مهتاب

  • ۳۰ دی ۱۳۹۳image description
مهتاب حاصل اتصالی عاشقانه است میان ماه و شمس ارتباطی ماورای زمین و زمینیانی که انکارش می کنند ماورای باور شب زنده داران مهتاب یعنی می شود خورشید را تابید ۲۹ دی ماه ۱۳۹۳...

یلدا

  • ۳۰ آذر ۱۳۹۳image description
شب را صبر می کنیم خورشید فردا یلدا زایش خورشید است در نهایت تاریکی ۳۰ آذرماه ۱۳۹۳...