طلوع تو

  • ۲ تیر ۱۳۹۲image description
باور کن صدای خورشید آسمان را شنیدم
همین امروز
برای طلوع تو اذان می گفت حضرت خورشید!

۲ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها