می گذارم برای بعد

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۱image description
می گذارم برای بعد…
یک بعد از ظهر خنک
که چای بنوشیم و
گپ بزنیم و
از این روزها بگوییم
آنجا دیگر
تو لباس گرگ نداری
و هم سطح من نشسته ای
مطمئن باش
آنجا جایی است
که تو را خواهم بخشید
۲۴ خردادماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها