راز شب بو

  • ۱۳ تیر ۱۳۹۲image description

خورشید گفت :
ـ به روی خودت نیاور

گل آفتابگردان
شب بو شد و رازدار

۱۳ تیرماه ۹۲

دیدگاه ها