رام

  • ۱۹ مهر ۱۳۹۱image description
اسب چموش جستجوگر!
بایست!
من تو را
آرام…
آرام…
آرام…
رام می کنم
کفشهایت را بکن و بنشین!
این نور، پناهگاه ابدی توست
۱۹ مهر ۱۳۹۱

دیدگاه ها