رام

  • 10 اکتبر 2012image description
اسب چموش جستجوگر!
بایست!
من تو را
آرام…
آرام…
آرام…
رام می کنم
کفشهایت را بکن و بنشین!
این نور، پناهگاه ابدی توست
۱۹ مهر ۱۳۹۱

دیدگاه ها