تو اما باز …

  • ۱۴ دی ۱۳۹۵image description
این کتاب
قرار بود آنقدر باز بماند
تا فصل آخرش را
تو برایمان روایت کنی
«به پایان آمد این دفتر»
تو اما باز …
آنجایی
۱۴ دی ماه ۱۳۹۵

دیدگاه ها