بتاب بر من خورشید

  • ۱۱ تیر ۱۳۹۷image description

دو سه روز تابیدی
دو سه ماه بارید

چه بغض هفت ساله ای داشت
این ابر…

تموز زمین
تشنه
و من
ابر لب دوخته …

باز آ و بتاب بر من خورشید
نغمه هایم سالهاست محبوسند
برای تشنگان ….

یازدهم تیرماه ۹۷
سروش عازمی خواه

دیدگاه ها