الست

  • ۱۳ تیر ۱۳۹۵image description

میان تمام فانوسهای زمینی
چراغهای در کثرت
مدعیان نور
هنوز هم
وقتی درز پنجره را باز می کنم
باریکه نوری از آسمان
پیام آورم می شود :

آیا
هنوز هم
من
خورشید تو هستم؟…

١٣ تیر ماه ٩۵

دیدگاه ها