عاشقانه ٨۶

  • ۲۶ تیر ۱۳۹۵image description

شنیدم حوالی اوین
دو ساعت
کسوف بود

تو اینجا بودی …

٢۶ تیرماه ٩۵

دیدگاه ها