• ۱۹ آذر ۱۳۹۲image description

«منطقه پرواز ممنوع»
با وجود تو
یک افسانه است …

۱۹ آذرماه ۱۳۹۲

دیدگاه ها

نام و نام خانوادگی :طاهره ۲۰ آذر, ۱۳۹۲ - ۱:۴۴ ق.ظ

به نام بی نام او
زمین گرد و زمان گرد
زمین به دور خورشید
زمان به دور کعبه
چرخ گرد و چرخه گرد
چرخش مولانا چرخ سماع
چرخ گردون چرخ ماه
ما همه چرخیم و چرخ ما
ما همه رقصیم و رقص ما
ما همه آییم و رفتیم باز
ما همه رفتیم و آییم باز
ما همه دلبسته و دل کنده ایم
ما همه دلکنده و دلبسته ایم
ما در این دنیا و های و هوی
در پی یاریم و در پای سجود

نام و نام خانوادگی :ساقی علی اکبر ۲۰ آذر, ۱۳۹۲ - ۴:۰۳ ق.ظ

بگذار ارتفاع پرواز را ببندند
لاین این اوج را
قلب ها چراغانی کردند!
روح طالب تعالی ست
نفس دستور عروج دارد…

کدام برج از اوجی چنین
خبر دارد؟!
این کابین یک اسطوره است…

نام و نام خانوادگی :طاهره ۲۲ آذر, ۱۳۹۲ - ۱:۰۱ ق.ظ

به نام بی نام او
ببار ای باران رحمت
ببار ای عشق بی علت
ببار ای شرح صدرم
ببار ای درمان دردم
اندک اندک ببار و آگاهم کن
یا که یکباره ببار و شیدایم کن
مرا نوشاندی از جام الستت
شدم عاشق و شاد و مستت
مرا زین پس نه دردی نه آهی
چرا که جستم از قفل و بند و تباهی