آبروی زمین

  • ۱۴ دی ۱۳۹۰image description
آمد
و آبروی زمین را
خرید
و
رفت

دی ماه ۱۳۹۰

دیدگاه ها