ایستگاه

  • ۱۵ مهر ۱۳۹۱image description
چشمه ای ؟ آب حیاتی؟
ایستگاهی گاهی؟….
شاید این بار ولی
باز هم باید رفت

۱۵ مهرماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها