ایستگاه

  • 6 اکتبر 2012image description
چشمه ای ؟ آب حیاتی؟
ایستگاهی گاهی؟….
شاید این بار ولی
باز هم باید رفت

۱۵ مهرماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها