چقدر با من آمیخته ای

  • ۱۱ شهریور ۱۳۹۱image description
چقدر با من آمیخته ای
که هم روی کتابخانه لبخندت جاری است
هم در صفحه به صفحه چهره ام
که هم به روی در یخچال خانه ام تو را حک کرده ام
و هم بر روی دریچه قلبم
که هم سکوت می کنی
و هم دستم را می فشاری و می گویی : نگو!
در یک آسانسور،
وقتی همینطور بالا می رفتیم،
نگاهت به فردا چقدر زیبا بود
آنجا که گفتی :
آنها انکار می کنند
ولی ما خواهیم برد…
چقدر با من آمیخته ای
یازدهم شهریور ۱۳۹۱

دیدگاه ها