آن اتفاق نیافتاد

  • ۲۶ اسفند ۱۳۹۰image description
ابرها جمع شدند
واژه ی “ایمان” در ذهن کبوتر جا شد
همزمان با گل سرخ
عطر باران پیچید
دلمان باز دوباره لک زد
گل امید شکفت
چشممان باز …
اما …

ابر بهار نبارید
این انتظار نپایید
دلهای شاد نماندند
آن اتفاق نیافتاد …

انتهای زمستان ۱۳۹۰

دیدگاه ها