یلدا

  • ۳۰ آذر ۱۳۹۳image description

شب
را
صبر
می کنیم
خورشید فردا

یلدا
زایش خورشید است
در نهایت تاریکی

۳۰ آذرماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها