عاشقانه ۳۸

  • ۲۰ تیر ۱۳۹۲image description

برای تو دعا کردم،
خودم رستگار شدم؛

تو تابش مرا هم بازتاب می دهی آینه!
تابیدن به تو
مکرر می سوزاند…

۲۰ تیرماه ۹۲

دیدگاه ها