عاشقانه ۱۰

  • ۱ تیر ۱۳۹۱image description

این بار
نه بخت بود و
نه اقبال

این بار خودم بودم :
این خویشتن خویشم بود
که تو را به دست آورد
معنای اشتیاق همین است
همان که کس را یارای وصفش نیست
خجسته بادم…
یکم تیر ماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها