عاشقانه ۲۰

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲image description

غروب غمبار…
دوباره حرفهای ربط
حرفهای اضافه
انتظار
انتظار

تقویم ورق خورده دو سال قبل
اردیبهشت شرمنده تاریخ
غروب…

جنگل
شب
و زوزه گرگها

انتظار؛ برای یک خبر
انتظار ؛برای یک تماس :

«حالشان اما …
حالشان چطور بود؟»

حرفهای ربط
حرفهای اضافه …

حضرت خورشید!
نگرانتان هستم
حالتان چطور است؟

۲۶ اردی بهشت ماه ۹۱

دیدگاه ها