ماشین تایپ

  • ۱۲ مهر ۱۳۹۱image description
می شوی یک ماشین تایپ
وقتی دو برابر ویالهای پودری
زمان برای دویدن داری
و روز برای هدر شدن!
و یار چوبی ات
آشنایی است که چندی
دستهایت را بوسیده،
و دستهایت پوسیده …
می شوی یک ماشین تایپ
و تکرار هر روز صبح متروی آزادی
که ایستگاه بعد را وعده می دهد
و تو در ایستگاه قبل، جا مانده ای
بار دیگر تکرار متروی آزادی
و
این بار مترو فشرده ات می کند
راستی تو بیایی خاطره دستهایم کمرنگ خواهد شد …
۱۲ مهرماه ۱۳۹۱

دیدگاه ها