تفاوت

  • 3 آوریل 2009image description

به یاد سهراب …

پدری اکنون مرد،
پاسبانی اما
دیگر شاعر نیست…

دیدگاه ها