کثرت زمین

  • ۱۲ تیر ۱۳۹۲image description

خورشید گفت :
-به من نگاه کن
روز می شود

زمین اما
در کثرت شبانه خودش
برای ماه شعر می خواند…

۱۲ تیر ماه ۹۲

دیدگاه ها