عاشقانه ۲۸

  • ۲۷ خرداد ۱۳۹۲image description
باز هم به تو!
عکست که دیگر هیچ ملاحظه ای ندارد…تو گاه پلک می زنی اما او
یکسره نگاه می کندپلکی بزن خورشید!
سوختم!
طاقت تابش مدام ندارم۲۷ خردادماه ۹۲

دیدگاه ها