عاشقانه ۲۶

  • ۲۵ خرداد ۱۳۹۲image description

آفتابگردان، نگران شد
ماه، کمرنگ…

تو داری می آیی، خورشید!
انگار
تو داری می آیی

۲۵ خردادماه ۹۲

دیدگاه ها