عاشقانه ۲۵

  • ۲۴ خرداد ۱۳۹۲image description
چگونه می شود، حضرت خورشید؟!
که هم خورشید باشی و هم کوه
که هم نورت بی کران باشد
و هم سایه ات گسترده
که هم در آسمانی
و هم در زمین

تو را
کوه آسمانی ام می نامم!
خورشید زمینی ام!

۲۴ خرداد ۹۲

دیدگاه ها