دل بارانی من آرام!

  • ۱۰ خرداد ۱۳۹۲image description

دل من!
قصه خورشید، افسانه نبود
عاقبت با شب نیست
و سحر آمدنی است!
حتی دیر
حتی دور؛
چه ببینی
چه نبینی…

ختم شب بیداران، خورشید است
عاقبت با شب نیست!

دل بارانی من آرام!

۱۰ خردادماه ۹۲

دیدگاه ها