عاشقانه ۸

  • 2 نوامبر 2011image description

دو ساعت خاطرات تو را شنا می کنم

چهار لیوان نگاه تو را می نوشم

ضربان پلکهایت هم راستی،

آتشم می زند

برنامه روزانه ام را عجیب پر کرده ای!

یازدهم آبان ماه ۹۰

دیدگاه ها