عاشقانه ۹

  • ۳۱ خرداد ۱۳۹۱image description

چگونه توانت هست؟

که خود را در آیینه ببینی

و عاشق نشوی؟!…

۳۱ خرداد ۹۱

دیدگاه ها