آقای آدینه

  • ۳ آبان ۱۳۸۶image description

                  

ای نفـست مــکـــرر، در ذهــــن آیــینه ام

عـکـــس رخت جای دل تپیده در سینه ام

غرق سیاهی بدم، کور و کری خسته دل

بــــا نـــفــــســــت زدودی غــبـار دیرینه ام

تک تک ایـــام را صاحبی پیدا شده است

ایـــن روز از آن تـــوســـت، آقــای آدینه ام

دیدگاه ها