چرخش

  • ۲۰ مهر ۱۳۹۳image description

تمام مردم شهر،
سالها به نقطه ای خیره شده بودند
که اینک غروب را
به تصویر کشیده بود…

صدایی غران و خندان،
که :  آی غافلان، رو برگردانید
و بازگردید…

غروب شده بود و
تمام مردم شهر
رو برگرداندند
و چرخیدند

و صدای مغرور و غرانی که
پیروزمندانه می خندید

و مردمی که ….
و مردمی که بی اعتنا به صدا،
چرخیده بودند
تا طلوع را
از آن سوی زمین
نظاره کنند…

۲۰ مهرماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها