آینه زندگی

  • ۷ مهر ۱۳۷۴image description

ای آینه زندگی

و ای تقلید هیاهو

آیا تو در آن روز انعکاس

و در آن تصویر لبخند روی آینه اشک

هیچ رود را پایانه ای دیدی جز تفکر دریا؟

و افسوس خوردی بر تحلیل نور

در تاریکی مطلق زمان؟‌…

و حال

در میان ریگزارهای محبت

از سوی بی محبتان

تنها می گویی دریغ

که مرداب پایانی به روشنی لبخند نیست

بشکن ای آینه که بازتاب سقوط را هم آموخته ای

(برای پرواز پدر)

مهر ماه ۱۳۷۴ ….

 

دیدگاه ها