عاشقانه ۴۹

  • 29 آگوست 2013image description

«شب»
عاشق که شد
تمام خویش را تقدیم صبح کرد :

«آی… خورشید!
ای آخرین شب زنده دار تاریخ…»

هفتم شهریور ماه ۹۲

دیدگاه ها