عاشقانه ٨٢

  • ۲۲ خرداد ۱۳۹۴image description

هیچ شنیده بودی
اشتیاق
چای را سرد
و آب را گرم کند؟

ما اینگونه بودیم
با تو
وقتی تو حرف می زدی…

٢٢ خرداد ٩۴

دیدگاه ها