کثرت

  • 15 می 2015image description

تبر
همان درخت است
که روزی در انزوای خویش
خشکید

همان روزی که باور جنگل را به باران
توطئه تبرها خواند
و ایمان داشت که دریا مرده است

٢۵ اردیبهشت ماه ٩۴

دیدگاه ها