آقای قد کوتاه

  • 25 آوریل 2015image description

نشسته بودم
با چشمهای بسته
و تحکم پوشالینت
و دیوار روبرو
تو را بلند فرض می کردم

ایستادم
چشمم را باز کردم
بی پروا نگاهت کردم
جا خوردی
آنقدرها هم بلند نیستی
آقای قد کوتاه!

۵ اردیبهشت ٩۴

دیدگاه ها