همان کاغذ رویی

  • 15 آوریل 2015image description
دنبال چه می گردید؟
همان کاغذ رویی است
چیزی پیچیده تر ندارم
صاف صاف،
جرم عشق که کیفرخواست ندارد
همان کاغذ رویی است
متنش را قبلا نوشته اند
فقط امضا کنید بروم
قبل از آن دو سال
وقت برای عاشقی کم دارم
٢۶ فروردین ٩۴

دیدگاه ها