بیداد

  • 9 فوریه 2015image description

تاسی که تو می ریزی
عددی که تو به بازی می خوانی
یک … دو …. سه… پنج…
سرنوشت لحظه به لحظه و روز به روز
عاشقانی است که به
نرد سیاه تو
می خندند

با عددهایت کمتر بازی کن
رمال!
خونی در رگهایمان نمانده
تیغت را که بزنی
عشق می ریزد

٢٠ بهمن ٩٣

دیدگاه ها