باران

  • 3 فوریه 2015image description

تا خورشید به دریا نتابد
باران
نخواهد بارید

١۵ بهمن ماه ٩٣

دیدگاه ها