عاشقانه ۷۹

  • ۲۹ مهر ۱۳۹۳image description

حضرت خورشیدم،
داشتم فکر می کردم
قرنها شاعر،
هزاران هزار کتاب شعر،
مثنوی مثنوی
غزل غزل…
همه را مرور کردیم
خواندیم، گریستیم، زمزمه کردیم
شعری دیگر نمانده و
تو هنوز نیامدی …

۲۹ مهرماه ۱۳۹۳

دیدگاه ها