نماد استقامت سرو

  • ۱۵ تیر ۱۳۹۴image description
دشت را گوهر وجود شما آباد کرده است گوهردشت نماد استقامت سرو است در مسیر باد ١۵ تیرماه ٩۴...

به همین راحتی…

  • ۱۹ خرداد ۱۳۹۴image description
نیمه وجودت که برود نصف نمی شوی تمام می شوی … ١٩ خرداد ماه ٩۴...

کثرت

  • ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴image description
تبر همان درخت است که روزی در انزوای خویش خشکید همان روزی که باور جنگل را به باران توطئه تبرها خواند و ایمان داشت که دریا مرده است ٢۵ اردیبهشت ماه ٩۴...

آقای قد کوتاه

  • ۵ اردیبهشت ۱۳۹۴image description
نشسته بودم با چشمهای بسته و تحکم پوشالینت و دیوار روبرو تو را بلند فرض می کردم ایستادم چشمم را باز کردم بی پروا نگاهت کردم جا خوردی آنقدرها هم بلند نیستی آقای قد کوتاه! ۵ اردیبهشت ٩۴...

به جرم عشق

  • ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴image description
هیج می دانی به جرم عشق، با حکم زندانی که ناحق برای من بریده ای کاری کرده ای که تولد فرزندم را نبینم؟… قرارگاه من خدایی است که بخشنده تو است قرار گاه تو کجاست؟ عشق یعنی روزی تو را خواهم بخشید .. ٣ اردیبهشت ٩۴  ...

همان کاغذ رویی

  • ۲۶ فروردین ۱۳۹۴image description
دنبال چه می گردید؟ همان کاغذ رویی است چیزی پیچیده تر ندارم صاف صاف، جرم عشق که کیفرخواست ندارد همان کاغذ رویی است متنش را قبلا نوشته اند فقط امضا کنید بروم قبل از آن دو سال وقت برای عاشقی کم دارم ٢۶ فروردین ٩۴...

کودک من

  • ۲۵ اسفند ۱۳۹۳image description
زمان می گذرد و تو جوانتر می شوی آن کودکی که سالها پیش در نگاه تو دیدم سالها بعد متولد خواهد شد ٢۵ اسفند ماه ٩٣ به عشق استادم...

عطارد

  • ۱۹ اسفند ۱۳۹۳image description
مرا عطارد خود کن خورشید کوچکترین نزدیکترین… در قاموس منظومه ات هر سیاره ای نزدیکتر سالهای خورشیدی کوتاهتر… مرا عطارد او کنید می خواهم دو سال خورشیدی دورش بگردم ۱۹ اسفند ماه ۹۳...

برای وکیل آفتاب

  • ۵ اسفند ۱۳۹۳image description
فردا برایت دعا می کنم ماه باشی وکیل آفتاب! ۵ اسفند ماه ۹۳ تقدیم به سید محمود علیزاده طباطبایی...

صالحان

  • ۲ اسفند ۱۳۹۳image description
چه بسیارند بی نامان … در منتهی الیه عشق بی آنکه آوازی از مرگ سر دهند و خائن بخوانند عاشقان را گویی همیشه کنار تو اند آرام استوار تابان چه این سوی دیوار چه آن سوی دیوار… همان بی نامان بی مدعا که تنها وارثان امانت عشقند… چه بسیارند…   ٢ اسفند ماه ٩٣...